Welkom bij FHIC

Op  deze website vindt u informatie over Forensische High & Intensive Care (FHIC). Op een FHIC-afdeling kunnen forensische patiënten die in crisis verkeren tijdelijk worden opgenomen. Doordat hun draaglast tijdelijk hun draagkracht ernstig overschrijdt, kunnen zij niet langer verblijven op een reguliere behandelafdeling of in hun eigen woonsetting (al dan niet beschermd of begeleid). Om verdere terugval, ontwrichting van de (behandel-) omgeving en delict recidive te voorkomen wordt de zorg tijdelijk opgeschaald en wordt de patiënt opgenomen op de FHIC.  

In contact
Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het houden van contact; de patiënt wordt niet alleen gelaten en er wordt zo min mogelijk dwang en drang toegepast. Juist op de meest moeilijk en angstige momenten voor de patiënten wordt hulp en continuïteit van zorg geboden. Doordat je contact houdt wordt de zorg veiliger voor patiënt en medewerker. 

Iets beters verzinnen dan opsluiten: je doet mensen onrecht aan als je ze in een situatie van extreme nood alleen laat en uit contact treedt .

 

Doelstelling en achtergrond project
De grondgedachte achter de ontwikkeling van FHIC is dat de zorg nooit intensiever of geslotener is dan nodig. Door systematische inschatting van het toestandsbeeld en eventueel gevaar, en doordat intensievere zorg voortdurend binnen handbereik is, kunnen patiënten langer toe met ambulante –of minder intensieve- ondersteuning.

Het FHIC-project richt zich op het ontwikkelen van een model, methodiek en monitor (gebaseerd op de High & Intensive Care (HIC) voor forensische patiënten. Het belangrijkste verschil tussen de reguliere en de forensisch psychiatrische patiënt is het risico op agressie naar anderen of zichzelf: dat speelt bij ongeveer 80% van de patiënten.. Het gaat dan vaak om agressie met een hoge impact. Dit gegeven maakt dat het model FHIC meer gericht is op het vergroten van de veiligheid voor patiënt en diens omgeving, op methodisch risicomanagement en op een goede invulling van de ‘limit setting’. Maar ook de mate waarin forensische patiënten ontwrichtend gedrag vertonen, maakt hen verschillend van de reguliere patiënt. Ook daar is veel aandacht voor in het model FHIC. Het doel is om voor elk beveiligingsniveau (FPA, FPK, FPC, PPC, GGZ) het FHIC model te implementeren met aandacht voor de nuanceverschillen tussen de beveiligingsniveaus.

Organisatie
De subsidie van het programma Kwaliteit Forensische Zorg heeft het mogelijk gemaakt om een model af te leveren dat volledig met, door en voor het forensische veld is ontwikkeld. Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) neemt de projectondersteuning voor haar rekening. Lees verder>>

Het project bestaat uit twee fasen: fase 1 (2015-2016) is afgerond en omvatte de ontwikkeling van het model en het schrijven van het werkboek. Lees verder>>

De tweede fase loopt van 2017 tot december 2019 en omvat de pilot en het onderzoek van Amsterdam UMC over de validatie van de monitor en de effectmeting.
Lees verder>>

Op dit moment wordt gewerkt aan een doorstart om de FHIC pilot om te zetten naar een duurzame organisatie vanaf 2020. Houd deze website en onze nieuwsbrief in gaten voor meer informatie.