Oval half

Onderzoek

Het vervolgonderzoek naar Forensische High & Intensive Care (FHIC) is gestart! De komende jaren gaan we ons verdiepen in een aantal nieuwe onderzoeksvragen in samenwerking met tenminste 19 forensische instellingen.  

Wat onderzoeken we?

De afgelopen jaren is het FHIC model samen met een groot aantal zorgprofessionals ontwikkeld en ligt er inmiddels een valide instrument om de implementatie van FHIC te stimuleren en te meten; de FHIC monitor. Het is nu echter de vraag hoe het proces verder verloopt in de praktijk. Lukt het instellingen om FHIC goed vorm te geven? Hoe zit het met de (ervaren) veiligheid en andere belangrijke factoren zoals het leefklimaat en de opnameduurHet onderzoekstraject dat nu wordt gestart onderzoekt dit in de praktijk. Daarbij is het doel om een training te ontwikkelen om de kennis, vaardigheden en ontwikkeling van personeel op FHIC afdelingen te bevorderen ten aanzien van een van de belangrijkste uitgangspunt van FHIC: “veiligheid in contact”. Deze vragen en thema’s staan centraal in het onderzoekstraject en komen voort uit het vorige onderzoekstraject (klik hier voor onderzoeksrapport uit 2019) en vanuit gesprekken met FHIC zorgprofessionals 

Hoe onderzoeken we?

Om deze vragen te onderzoeken werken we samen met tenminste 19 forensische zorginstellingen en zetten we verschillende onderzoeksmethoden in. Zo worden zorgprofessionals getraind om audits bij elkaar af te nemen aan de hand van de FHIC monitor en gaan we aan de slag met interviews, focus groepen, vragenlijsten en de analyse van bepaalde datagegevens. Van groot belang is de wisselwerking tussen onderzoek en praktijk in dit traject, dit gaat hand in hand.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onderzoeksgroep vanuit het Amsterdam UMC, locatie VUmc van de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora. De onderzoeksgroep richt zich o.a. op onderzoek rondom dwang in de (forensische) psychiatrie. Het EFP ondersteunt het wetenschappelijk onderzoek door coördinatie van de audits.  Naast de onderzoeksgroep en het EFP zijn ook de stuurgroep en het lerend netwerk van FHIC zorgprofessionals betrokken zijn bij het onderzoek.   

Doel

De beoogde opbrengst van het onderzoek is gericht op verschillende aspecten die hieronder worden beschreven: 

Praktijk: FHIC model  
 • Het in kaart brengen van landelijke successen, valkuilen en aandachtpunten ten aanzien van de implementatie van FHIC (bijvoorbeeld ten aanzien van de samenwerking met de keten) 
 • De verdere doorontwikkeling van het FHIC model  
 • Zicht op de (ervaren) veiligheid op FHIC afdelingen en factoren die hierbij een rol spelen, en andere relevante factoren 
 • Nieuwe of verder uitgewerkte best-practices  
Praktijk: instellingsniveau  
 • Zicht op het implementatieproces van FHIC op instellingsniveau en de mogelijkheid om dit af te zetten tegen landelijke resultaten  
 • Zicht op de (ervaren) veiligheid op de FHIC afdeling op instellingsniveau en de mogelijkheid om dit af te zetten tegen landelijke resultaten  
 • Een training ter bevordering van de kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers ten aanzien van veiligheid in contact op een FHIC afdeling  
 • Het stimuleren van onderlinge uitwisseling van ervaringen, kennis en vraagstukken tussen FHIC zorgprofessionals in Nederland middels een lerend netwerk 
Wetenschap 
 • Bijdrage aan de kennis over het FHIC model, en in het bijzonder aspecten als het implementatieproces, de (ervaren) veiligheid en de inzet van een training ten aanzien van veiligheid in contact  
 • Presentaties op landelijke en internationale bijeenkomsten en congressen  
 • Wetenschappelijke publicaties in nationale en/of internationale tijdschriften